Algemene Voorwaarden Ingenieursbureau Evan Buytendijk BV

 1. Tussen opdrachtgever en Ingenieursbureau Evan Buytendijk BV (IEB) komt een overeenkomst van opdracht tot stand. Deze overeenkomst levert voor IEB een inspanningsverplichting op en voor opdrachtnemer de verplichting de daarvoor overeengekomen vergoeding tijdig te betalen.
 2. Bij de uitvoering van de opdracht staat het IEB vrij gebruik te maken van de diensten van derden. Indien dit gebruik kostenverhogend is voor opdrachtgever, dan overlegt IEB vooraf met opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever verleent alle medewerking welke IEB voor een juiste uitvoering van de opdracht noodzakelijk acht. Zo is het IEB toegestaan vertrouwelijk te spreken met personeel van de opdrachtgever en/of met derden. Tevens zal aan IEB inzage worden verleend in relevante bedrijfsgegevens.
 4. Indien gewenst wordt aan IEB gedurende de looptijd van de opdracht in het bedrijfspand van de opdrachtgever een eigen werkruimte met telefoon kosteloos ter beschikking gesteld.
 5. Ingeval de opdracht een opleiding betreft, dan dient opdrachtnemer kosteloos zorg te dragen voor passende lesruimte en catering.
 6. Indien IEB het voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk acht dat het personeel van opdrachtgever bepaalde werkzaamheden op aanwijzing van IEB verricht, dan is de opdrachtgever verplicht zijn medewerking daaraan te verlenen.
 7. Alle door IEB bij de uitvoering van de opdracht verkregen (bedrijfs-) informatie, zal door IEB strikt vertrouwelijk worden behandeld.
 8. Zonder schriftelijke toestemming van IEB is het de opdrachtgever verboden aan derden mededelingen te doen over de werkwijze van IEB en/of de door IEB opgestelde rapportages of kwaliteitshandboeken, behoudens het toezicht houdende (overheids-)orgaan, aan derden in handen te stellen.
 9. IEB houdt de opdrachtgever op de hoogte van het verloop van de opdracht.
 10. De door IEB in rekening te brengen vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van een dagtarief. De tijdsbesteding wordt geregistreerd en gefactureerd in tienden van een dag nauwkeurig. Desgewenst verstrekt IEB aan opdrachtgever een specificatie van de door IEB aan de opdracht bestede tijd.
 11. Het dagtarief wordt jaarlijks per 1 januari van elk jaar door IEB vastgesteld. Als de verhoging meer bedraagt dan de verhoging ingevolge het Consumentenprijsindexcijfer voor alle huishoudens, dan kan de opdrachtgever de opdracht beëindigen met in achtneming van een redelijke termijn.
 12. IEB geeft vooraf een raming van de kosten verband houdende met de uitvoering van de opdracht.
 13. Een in redelijkheid door IEB gemaakte overschrijding van de geraamde kosten met maximaal 10% is toelaatbaar en ontslaat de opdrachtnemer niet tot voldoening van het geheel.
 14. IEB factureert per periode van vier weken hetovereengekomen honorarium, vermeerderd met de voor rekening van opdrachtgever komende kosten.
 15. De opdrachtgever is gehouden elke factuur van IEB binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur te betalen. Deze termijn is een fatale termijn. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de opdrachtgever vanaf deze dag de wettelijke handelsrente over het factuurbedrag verschuldigd.
 16. Ingeval een opeisbare factuur, ondanks een eerste aanmaning onbetaald blijft, dan kan IEB aan de opdrachtgever een boete in rekening brengen waarvan de hoogte gelijk is aan 10% van het factuurbedrag vermeerderd met de inmiddels vervallen wettelijke handelsrente.
 17. Indien door aan IEB niet toe te rekenen feiten en omstandigheden, de opdracht niet of niet langer op verantwoorde wijze uitvoerbaar is, dan heeft IEB de bevoegdheid de overeenkomst tussentijds te beëindigen door opzegging. Alvorens over te gaan tot opzegging treedt IEB in overleg met de opdrachtgever aangaande het voornemen de opdracht te beëindigen. De opzegging vindt plaats door aangetekend schrijven aan de opdrachtgever.
 18. In alle gevallen van tussentijdse beëindiging is opdrachtgever gehouden de werkzaamheden verricht tot het moment van beëindiging aan IEB te betalen conform de gemaakte afspraken. Partijen zien af van hun recht om vergoedingen te vorderen wegens het tussentijds beëindigen van de opdracht.
 19. Vanaf de dag dat een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel aan deze surseance van betaling wordt verleend, dan wel ingeval op hem de wettelijk regeling schuldsanering van toepassing wordt verklaard, eindigt deze overeenkomst van rechtswege.
 20. De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan IEB ter beschikking gestelde gegevens. Voor een gebrek hierin is uitsluitend de opdrachtgever aansprakelijk.
 21. Hoewel bij de uitvoering van de overeenkomst, in de ruimste zin van het woord te verstaan, door IEB de uiterste zorg wordt nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheid, niet worden ingestaan.
 22. Voor eventuele fouten of onvolledigheid in de uitvoering van de overeenkomst of het gebruik door opdrachtgever van daaruit voortvloeiende adviezen en rapporten, is IEB op geen enkele wijze aansprakelijk.
 23. Voorwaarde voor het ontstaan van enige aansprakelijkheid voor de gevolgen van een toerekenbare tekortkoming is steeds dat opdrachtgever IEB van de tekortkoming onverwijld schriftelijk in kennis stelt, bij gebreke waarvan elk recht op schadevergoeding als gevolg van de toerekenbare tekortkoming vervalt. De totale aansprakelijkheid van IEB wegens een toerekenbare tekortkoming in de geleverde prestatie is beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal een bedrag gelijk aan het voor de opdracht overeengekomen honorarium. De aansprakelijkheid voor gevolgschade en schade welke derden zouden lijden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van IEB wordt door IEB uitgesloten. Elke rechtsvordering tot schadevergoeding welke opdrachtgever jegens IEB kan doen instellen verjaart door verloop van twee jaren na de aanvang van de dag, volgend op die waarop opdrachtgever geacht kan worden kennis te dragen van de schade.
 24. IEB en opdrachtnemer verklaren het Nederlands recht op deze overeenkomst van opdracht van toepassing en wijzen als eerst bevoegde rechter in Nederland aan om kennis te nemen van een geschil tussen hen, de rechtbank Zutphen, waaronder is te begrijpen de daarvan deel uitmakende sector kanton.

Laatst bijgewerkt: januari 2018