Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

 
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Onze RI&E-dienstverlening biedt uw organisatie een gestructureerde aanpak om risico’s op de werkvloer te identificeren en te beheersen. Met een grondige inventarisatie en evaluatie van potentiële gevaren, streven wij ernaar om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen. Met behulp van onze deskundige adviseur en geavanceerde analysemethoden helpen wij uw bedrijf te voldoen aan wettelijke verplichtingen en werknemers te beschermen.

Is een RI&E verplicht?

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is essentieel voor bedrijven om een veilige en gezonde werkomgeving te waarborgen. Het is van toepassing op alle organisaties, ongeacht hun grootte of sector. Zowel grote bedrijven als kleine ondernemingen moeten een RI&E hebben. Van industriële fabrieken tot kantoren, winkels en horecagelegenheden, allemaal moeten ze risico’s identificeren en evalueren om de gezondheid en veiligheid van hun werknemers te waarborgen. Zelfs bedrijven met een laag risicoprofiel moeten een RI&E uitvoeren, aangezien elke werkomgeving risico’s met zich meebrengt. Het implementeren van een RI&E helpt bedrijven om proactief maatregelen te nemen om ongevallen, gezondheidsproblemen en juridische kwesties te voorkomen.

Waar moet een RI&E aan voldoen?

Een gedegen RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie) moet aan verschillende criteria voldoen om effectief te zijn. Hier zijn enkele belangrijke elementen waaraan een goede RI&E moet voldoen:

  1. Volledigheid: De RI&E moet alle relevante risico’s en gevaren binnen een organisatie identificeren. Het is belangrijk om alle activiteiten, processen, werkplekken en werkomstandigheden te analyseren om een volledig beeld te krijgen van de risico’s.
  2. Systematische aanpak: Het uitvoeren van een RI&E vereist een gestructureerde en systematische aanpak. Het proces moet stapsgewijs worden gevolgd, waarbij alle belangrijke aspecten worden onderzocht en geanalyseerd.
  3. Participatie van werknemers: Werknemers moeten actief betrokken worden bij het RI&E-proces. Hun input en ervaring zijn essentieel bij het identificeren van risico’s, omdat zij het beste inzicht hebben in hun eigen werkplek en taken.
  4. Objectiviteit en nauwkeurigheid: De RI&E moet gebaseerd zijn op objectieve gegevens en nauwkeurige informatie. Het is belangrijk om betrouwbare bronnen te raadplegen en feitelijke gegevens te verzamelen om een realistisch beeld te krijgen van de risico’s.
  5. Evaluatie van risico’s: Na het identificeren van risico’s moeten deze worden geëvalueerd op basis van de kans op optreden en de ernst van de mogelijke gevolgen. Op basis van deze evaluatie kunnen prioriteiten worden gesteld voor risicobeheersing.
  6. Maatregelen voor risicobeheersing: De RI&E moet concrete maatregelen en aanbevelingen bevatten om de geïdentificeerde risico’s te beheersen of te verminderen. Deze maatregelen moeten praktisch, haalbaar en effectief zijn.
  7. Periodieke herziening: Een RI&E is geen eenmalige gebeurtenis. Het moet regelmatig worden herzien en bijgewerkt om ervoor te zorgen dat nieuwe risico’s worden geïdentificeerd en dat bestaande maatregelen nog steeds effectief zijn.
  8. Documentatie: De RI&E moet goed gedocumenteerd zijn, inclusief de gebruikte methoden, verzamelde gegevens, analyseprocessen en resultaten. Dit zorgt voor transparantie, traceerbaarheid en helpt bij eventuele latere herzieningen. Het is belangrijk op te merken dat de specifieke vereisten voor een RI&E kunnen variëren afhankelijk van de aard van de organisatie, de sector en de geldende wet- en regelgeving in een bepaald land. Het raadplegen van relevante richtlijnen en het betrekken van deskundigen op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheid is essentieel om aan de specifieke eisen te voldoen.

Wat moet u doen?

Na uw aanmelding /goedkeuring voor onze offerte beschrijven wij wat er voor uw bedrijf nodig is om een RI&E op te stellen en deze ook na te leven.

Met een RI&E gaan we op zoek naar verbeterpunten voor uw bedrijf. Wat zijn de huidige risico’s? Hoe groot zijn deze risico’s? Het opstellen van een Plan van Aanpak (PvA) met daarin acties, actiehouders en termijnen beschrijft hoe de risico’s aangepakt /verkleind gaan worden. Hierna is het tijd voor actie voor u: u en uw werknemers moeten (onder begeleiding en met training van ons) het plan naleven.

Samen dragen wij er zorg voor dat uw medewerkers van de RI&E en het PvA op de hoogte worden gesteld. Ons doel is om uw medewerkers er uiteindelijk bewust van te maken wat de rol van henzelf is, op het gebied van veiligheid. U en uw medewerkers moeten uiteindelijk een situatie van risico herkennen en op de juiste manier handelen.

Wij raden u aan om regelmatig, maar in ieder geval jaarlijks, samen het PvA te bekijken en de voortgang te beoordelen. Als er veranderingen zijn binnen het bedrijf (zoals nieuwe machines of een nieuw gebouw) moet er ook een nieuwe RI&E komen.

Wat doet IEB?

Samen met u, of met een door u aangestelde verantwoordelijke, lopen we de bedrijfsprocessen van uw organisatie door. Aan de hand van een erkende vragenlijst zullen we alle zaken die van invloed zijn of kunnen zijn op het gebied van veiligheidsrisico’s met u bespreken.

Naast deze vragenlijst lopen we ook fysiek door uw bedrijf om zo verbeterpunten binnen uw bedrijfsvoering te kunnen signaleren. Indien u gebruik maakt van risicovolle materialen, gereedschappen en machines zullen we deze ook met u in kaart brengen.

Mocht u reeds in het bezit zijn van de gebruiksinstructies van uw gereedschap / machines, dan kunnen die ook ingevoegd worden in de RI&E. Ook het opstellen van een trainings- dan wel werkinstructie van de diverse machines kan onderdeel uitmaken van onze dienst.

Ongeluk op de werkvloer, wat nu?

Onze dienstverlening biedt hulp bij het opstellen van een gedegen onderzoeksrapport na een bedrijfsongeval. Met onze expertise ondersteunen we bij het verzamelen van relevante informatie, het analyseren van gegevens en het opstellen van heldere conclusies en aanbevelingen. We zorgen voor een grondige evaluatie van de oorzaken en gevolgen van het ongeval, waarbij we rekening houden met wet- en regelgeving. Onze professional (HVKér) begeleidt u bij elke stap van het proces, waardoor u een objectief en professioneel rapport krijgt dat gebruikt kan worden voor preventieve maatregelen en mogelijke juridische procedures.

Gerelateerde artikelen:

Meer informatie?

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant