Algemene Bepalingen Opleidingen Ingenieursbureau Evan Buytendijk BV

Op alle door Ingenieursbureau Evan Buytendijk BV (IEB) uit te voeren cursussen, excursies en studiereizen (hierna te noemen: opleidingen) zijn de Algemene Bepalingen van toepassing zoals hieronder omschreven. Daarnaast zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing welke te vinden zijn op www.evanbuytendijk.nl .

Op uw verzoek kunnen wij ze u ook toezenden.

Voorwaarden betaling

Door ondertekening en retournering van een door IEB uitgebrachte offerte, alsmede door het ondertekenen van een inschrijfformulier, verplicht men zich tot het betalen van het genoemde cursusbedrag. Facturen worden vóór aanvang van de opleiding verzonden en dienen binnen de betalingstermijn te worden voldaan.

Annuleren / uitstellen van een incompany opleiding

Aan annulering of uitstel van een geplande incompany opleiding ligt altijd een geldige reden ten grondslag. Hoe dichter bij een geplande datum, hoe moeilijker het voor de docent is de vrijgekomen tijd weer te vullen met andere opdrachten. Daarom worden bij annulering of uitstel van een geplande opleiding vanaf 6 weken voor de afgesproken datum altijd kosten in rekening gebracht, berekend in een percentage van het totale afgesproken bedrag:

Bij annuleringBij uitstellen
6 tot 4 weken voor aanvang20%Geen kosten
2 tot 4 weken voor aanvang40%40%
Binnen 2 weken voor aanvang100%80%

Bij uitstel wordt de opleiding binnen een periode van een jaar alsnog afgenomen, na verstrijken van deze termijn worden alsnog de annuleringskosten in rekening gebracht.

Bij het annuleren van wel ondertekende, maar nog niet ingeplande opdrachten wordt een bedrag van € 150,= in rekening gebracht, ter dekking van reeds gemaakte kosten.

Doorgang open opleidingen

Tenzij anders vermeld, gaan open opleidingen door bij minimaal zes inschrijvingen. Bij minder inschrijvingen wordt de cursus op een later tijdstip opnieuw ingepland. Ingeschreven deelnemers krijgen hiervan tijdig bericht, zij kunnen hun inschrijving desgewenst doorschuiven of kosteloos annuleren.

Annuleren inschrijving open opleidingen/ training

Annuleren voor een open opleiding/ training gebeurt uitsluitend schriftelijk. Binnen zes tot vier weken voor aanvang van een opleiding wordt € 250,= in rekening gebracht. Na deze termijn is 100% van het cursusgeld verschuldigd. Cursisten kunnen zich kosteloos laten vervangen door een collega.

Verstrekte materialen

Verstrekte schriftelijke materialen zijn voor eigen gebruik van de cursist binnen het eigen bedrijf. Het is niet toegestaan deze materialen te gebruiken voor publicatie, te verveelvoudigen of ter beschikking te stellen aan derden. Materialen worden niet digitaal verstrekt.

Klachten

Als u niet tevreden bent met de inhoud, het verloop of de organisatie van de afgenomen opleiding, kunt u binnen twee weken na afloop van de opleiding contact opnemen met de directie. U kunt binnen vier weken reactie verwachten op uw klacht.

Opdracht

Door ondertekening verplicht de opdrachtgever zicht tot betaling van genoemde prijs in de offerte en verklaart daarmee bekend te zijn met en zich te conformeren aan de Algemene Bepalingen Opleidingen en de Algemene voorwaarden.

Algemene Bepalingen Opleidingen 2020