Flora & Faunabeheer

 
Flora & Faunabeheer

Bos- en Faunabeheer is niet los te zien van elkaar. Het in het bos levende wild kan een grote invloed hebben op de ontwikkeling van bepaalde bos- en natuurtypen. Zo is het duidelijk dat de aanwezigheid van herten en reeën de bosverjonging en met name de ontwikkeling van bos sterk negatief kunnen beïnvloeden. Hoe vervelend vaak ook, het kan nodig zijn om populaties te beheren om de ontwikkeling van bepaalde bos- en natuurtype te sturen. Het thema speelt niet alleen in bos en natuurgebieden maar ook in het landelijk gebied.

Beheerplan

Het beheer van bossen en natuurterreinen heeft haar uitdaging door de complexheid van diverse factoren. Daarom kan een goed uitgewerkt beheerplan van het bos en natuurgebied uitkomst bieden. Een beheerplan is een belangrijke tool voor de beheerder en een belangrijk communicatiemiddel. Een beheerplan geeft antwoord op de vragen:

  • Wat hebben we?
  • Wat willen we?
  • Hoe gaan we dat bereiken?
  • Wat is onze lange termijnvisie?
  • Wat is duurzaam bos of natuurbeheer?

Richtlijnen voor de beheerder

Beheerplannen is een tool en hulpmiddel voor de beheerder. Hij vindt daarin de huidige staat van het bos- of natuurterrein en de aanwezige kwaliteiten van de vegetatie en bosopstanden. Daarnaast maken de onderdelen zoals planning, financiële begroting en richtlijnen voor bepaalde beheermaatregelen een belangrijk onderdeel uit van het beheerplan.

Binnen veel organisaties is het beheerplan een belangrijke tool om verantwoording af te leggen intern maar ook naar stakeholders; bijvoorbeeld in het kader van PEFC boscertificering.

Onze consultancy op het gebied op het gebied van bos en faunabeheer kunnen adviseren bij vraagstukken op het gebied van bos-, flora en fauna. We hebben oog voor kansen op het gebied van o.a. herstel en ontwikkeling, biodiversiteit, klimaatbestendig bosbeheer, cultuurhistorie, CO2-opslag, recreatie en economische kansen.

In onze adviezen zullen we altijd de gewenste doelen en functies in belangrijke mate mee laten wegen.

Meer informatie?

Vul het onderstaande formulier in voor meer informatie.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant