EUDR nieuws van 20-05-2024

 
EUDR nieuws van 20-05-2024

De afgelopen week zijn er diverse updates en meningen over de EU-ontbossingsverordening (EUDR) verschenen. EuroCommerce dringt aan op een uniform digitaal traceersysteem voor naleving. Bayern pleit voor minder bureaucratie, terwijl landen zoals Brazilië kritiek uiten op de EUDR vanwege economische zorgen. De Duitse Raiffeisenverband vraagt om meer tijd voor implementatie. Europese voedselbedrijven worstelen met naleving vanwege complexe toeleveringsketens. De nieuwe regelgeving stelt strenge eisen aan hout-, cacao- en koffieproducenten, wat uitdagingen en kansen biedt voor duurzame productie. Bedrijven moeten nu gedetailleerde gegevens over hun producten verstrekken om te voldoen aan de EUDR.

Hieronder vind je een selectie van het nieuws van afgelopen week:

  1. EUDR algemeen
  2. Hout
  3. Cacao
  4. Koffie
  5. Palmolie
  6. Soja
  7. Rubber
  8. Rund

EUDR algemeen


Brief aan commissievoorzitter von der Leyen: maak tempo met de EUDR!

EuroCommerce heeft een brief gestuurd aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, waarin zij pleiten voor een robuust Europees informatie- en traceersysteem. De brief, gedateerd 17 mei 2024, benadrukt de noodzaak van een uniform digitaal systeem om de naleving van de EU onbossingsverordening (EUDR) te waarborgen. Dit systeem moet alle schakels in de toeleveringsketen omvatten en zo bijdragen aan de bestrijding van illegale houtkap en ontbossing. EuroCommerce onderstreept dat een dergelijk systeem niet alleen de duurzaamheid bevordert, maar ook eerlijke concurrentie binnen de interne markt verzekert. De brief roept op tot snelle actie en samenwerking tussen lidstaten en belanghebbenden om dit cruciale initiatief te realiseren.

Lees het artikel “EUDR information system not yet on track to meet requirements of properly functioning supply chains” (EuroCommerce, 17-05-2024, Engels).

Bayern’s succes in EU: minder bureaucratie voor bosbeheer

De Beierse minister Michaela Kaniber heeft succesvol gepleit voor minder bureaucratische lasten in de nieuwe EU-ontbossingsverordening. Ze benadrukt dat de huidige strenge Duitse bosbeschermingswetten al voldoende zijn om ontbossing tegen te gaan. Kaniber bekritiseert de eenvormige benadering van de EU en pleit voor gerichte maatregelen in regio’s met hoge ontbossingsrisico’s. De Bundesrat steunt deze oproep en roept de Duitse regering op om op Europees niveau actie te ondernemen. Deze beslissing moet de administratieve lasten voor Duitse bos- en landbouwbedrijven verminderen en de implementatietermijnen verlengen.

Lees het artikel “Kaniber „Die ganze Welt über einen Kamm scheren zu wollen, hat doch nichts mit praxisgerechter Politik zu tun“” (Moderner Landwirt, 18-05-2024, Duits).

EU-regelgeving tegen ontbossing: kans of knelpunt?

De EU heeft in juni 2023 de EUDR ingevoerd, gericht op het tegengaan van ontbossing door producten zoals soja, palmolie en hout. Terwijl milieubewegingen dit toejuichen, uiten landen als Brazilië, Maleisië en Indonesië kritiek, en zien zij het als economisch protectionisme en “groen kolonialisme”. De regel heeft geleid tot economische zorgen en WTO-geschillen, waarbij producerende landen forse financiële verliezen voorzien. De balans vinden tussen milieu en economie blijft een uitdaging, en samenwerking is essentieel voor succes.

Lees het artikel “Opinion – The EU’s Regulation on Deforestation-Free Products and its Malcontents” (E-International Relations, 19-05-2024, Engels).

Raiffeisenverband vraagt meer tijd voor EU-Regels over ontbossingsvrije leveringsketens

De Duitse Raiffeisenverband dringt aan op meer tijd voor de implementatie van de nieuwe EU-verordening over ontbossingsvrije leveringsketens. De verordening, die per 30 december 2024 van kracht wordt, vereist dat producten zoals soja, palmolie en rundvlees zonder ontbossing zijn geproduceerd. Volgens de vereniging is de termijn te kort om aan de complexe administratieve eisen te voldoen. Er is bezorgdheid dat de bureaucratie voor kleinere bedrijven onoverkomelijk zal zijn en dat veel bedrijven niet klaar zullen zijn om de vereiste documentatie te leveren. De verordening, bedoeld om de ontbossing wereldwijd tegen te gaan, dreigt nu voor aanzienlijke operationele uitdagingen te zorgen binnen de Europese agrarische sector.

Lees het artikel “Entwaldungsfreie Lieferketten: Raiffeisenverband fordert mehr Zeit” (Proplanta, mei 2024, Duits).

Europese voedselbedrijven blijven ontbossing negeren

Veel Europese voedselbedrijven hebben moeite om ontbossing in hun toeleveringsketens aan te pakken, ondanks de nieuwe EU-ontbossingsverordening (EUDR). Deze verordening, die bedoeld is om producten die aan ontbossing gerelateerd zijn van de EU-markt te weren, vereist dat bedrijven de oorsprong en productietijdlijn van hun goederen nauwkeurig verifiëren. Bedrijven in de koffie- en cacaosector ondervinden hierbij grote uitdagingen door de complexiteit van hun toeleveringsketens en de aanwezigheid van vele tussenpersonen. Dit leidt tot grote milieuproblemen en risico’s voor kleine boeren en inheemse gemeenschappen.

Lees het artikel “European Food Companies Ignore Deforestation Issues” (FriendsEAT, 19-05-2024, Engels).

Congolees leger verijdelt staatsgreep

Het leger van de Democratische Republiek Congo (DRC) heeft een poging tot staatsgreep weten te verijdelen. Volgens officiële bronnen waren verschillende militairen betrokken bij de samenzwering om de regering omver te werpen. De situatie is onder controle en de verdachten zijn gearresteerd. Deze gebeurtenis is relevant voor landen die hout exporteren naar de Europese Unie onder de EU-houtverordening (EUTR) en de EU-ontbossingsverordening (EUDR). Stabiliteit in de regering vermindert de kans op corruptie en illegale houtkap. Door de rechtsorde te handhaven, kan het land beter voldoen aan internationale regelgeving en duurzame praktijken waarborgen, wat essentieel is voor eerlijke handel en milieubescherming.

Lees het artikel “Congolees leger zegt staatsgreep te hebben verijdeld” (NU.nl, 21-05-2024, Nederlands).

Hout


EU-Ontbossingsverordening brengt grote veranderingen voor houtverkoop

De nieuwe EU-Ontbossingsverordening (EUDR), die vanaf eind 2024 van kracht wordt, verplicht boseigenaren tot strenge documentatie en geolocalisatie bij houtverkoop. Ondanks bestaande regels en certificeringen zoals FSC, moeten eigenaren GPS-coördinaten en wetenschappelijke namen van boomsoorten registreren en rapporteren aan een EU-database. Deze complexiteit kan vooral kleine boseigenaren zwaar treffen. De AGDW (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände) waarschuwt voor de impact op de houtmarkt en roept op tot aanpassing van de verordening om de uitvoerbaarheid te waarborgen.

Lees het artikel “Entwaldung (k)ein Thema” (13-05-2024, Duits).

UBV eist stopzetting van EUDR

De Unabhängige Bauernverband (UBV) roept op tot de stopzetting van de EU-Ontbossingsverordening, de EUDR. Deze regelgeving, die gericht is op het voorkomen van ontbossing, wordt door de UBV als onpraktisch en belastend beschouwd voor Oostenrijkse bosbezitters. De verordening vereist gedetailleerde GPS-registratie van elke boom die wordt geoogst, wat volgens de UBV neerkomt op een ontmanteling van eigendomsrechten en een bureaucratische overlast. Ondanks de intenties om ontbossing wereldwijd tegen te gaan, meent de UBV dat deze maatregelen oneerlijk zijn voor Europese bosbouwers, vooral omdat Oostenrijk al strenge boswetten heeft.

Lees het artikel “UBV fordert Stopp der EUDR” (Bauernnetzwerk, 13-05-2024, Duits).

Vietnam streeft naar duurzame houtproductie

De houtindustrie in Vietnam staat voor de uitdaging om te voldoen aan de wereldwijde vraag naar duurzaam hout. Met name de Verenigde Staten en de EU hanteren strenge normen voor duurzaamheid, waardoor Vietnamese bedrijven zich moeten aanpassen. FSC-certificering biedt een concurrentievoordeel en opent markten dankzij de vrijhandelsovereenkomst met de EU. Momenteel heeft Vietnam ongeveer 310.000 hectare aan FSC-gecertificeerde bossen. De EU Deforestation Regulation (EUDR), die eind 2024 van kracht wordt, vereist dat houtproducten afkomstig zijn uit legale en ontbossingsvrije bronnen. Dit biedt kansen voor de Vietnamese houtindustrie om haar marktpositie te versterken.

Lees het artikel “Vietnam’s wood industry strives to match sustainable wood demands” (Vietnamnet, 14-05-2024, Engels).

Cacao


EU-regelgeving bedreigt de toekomst van ambachtelijke chocolademakers

De nieuwe EU-regelgeving inzake ontbossing, die eind 2024 van kracht wordt, kan grote problemen veroorzaken voor ambachtelijke chocolademakers. Deze regelgeving vereist dat producten die verband houden met ontbossing niet op de EU-markt worden geplaatst. Voor kleine producenten is het moeilijk om aan deze eisen te voldoen vanwege de complexe en dure nalevingsprocessen. Het naleven van deze regelgeving kan leiden tot hogere kosten, verstoring van relaties met cacaoboeren en een beperking van de diversiteit in smaakprofielen.

Lees het artikel “How the EUDR Could Spell Trouble for Craft Chocolate Makers” (The High Five Company, 08-05-2024, Engels).

Cacaoprijzen en klimaatverandering: een oproep aan de EU

Tijdens de Wereld Cacaoconferentie in Brussel benadrukten de grootste cacaoproducenten, Ghana en Ivoorkust, de dringende noodzaak van eerlijke prijzen en milieubescherming. Ze riepen de EU op om transparantie te waarborgen en een gelijk speelveld te creëren voor cacaoboeren. Belangrijke thema’s waren de impact van klimaatverandering en de noodzaak van eerlijke compensatie voor boeren om armoede te verminderen. De conferentie, bijgewoond door meer dan 1000 stakeholders, richtte zich op het tegengaan van uitbuiting en het bevorderen van duurzame praktijken.

Lees het artikel “Pricing, planet and level playing field crucial, world’s two biggest cocoa producers tell EU” (MyJoyOnline, 09-05-2024, Engels).

Duurzame cacao: de toekomst van Kameroen

De nieuwe EU-regelgeving inzake ontbossing stelt cacaoproducenten in Kameroen voor grote uitdagingen. Deze wet, die in december 2024 van kracht wordt, eist dat producten die in Europa worden geconsumeerd, geen ontbossing veroorzaken. Tijdens een workshop in Brussel bespraken experts hoe agroforestry kan bijdragen aan duurzame cacaoproductie en de zorgen van kleine boeren kunnen worden aangepakt. Ontdek hoe innovatieve oplossingen en internationale samenwerking nodig zijn om deze transformatie te realiseren en waarom agroforestry de sleutel is voor de toekomst van Kameroense cacao.

Lees het artikel “Navigating Sustainability: Cameroon’s Cocoa Agroforestry in the Face of EU Regulations” (FAO, 10-05-2023, Engels).

Overheidsondersteuning cruciaal voor de cacao-industrie in Nigeria

De National Cocoa Management Committee (NCMC) van Nigeria heeft de regering om steun gevraagd om de uitdagingen binnen de cacaosector aan te pakken. Tijdens een bezoek aan de Minister van Landbouw en Voedselzekerheid benadrukte Dr. Patrick Adebola, secretaris van de NCMC, het belang van financiering en wetgevende steun. Hij pleitte voor de oprichting van een Nationale Cacaoraad, naar voorbeeld van landen zoals Ghana en Ivoorkust, om de sector te versterken. Daarnaast wees hij op de dringende noodzaak om de sector voor te bereiden op de Europese regelgeving tegen ontbossing (EUDR) en toegang te krijgen tot koolstofkredietfondsen. Minister Kyari erkende de economische potentie van de cacaosector en beloofde ondersteuning bij het verkrijgen van financiering van de African Development Bank (AfDB) om de Nationale Cacaoplan (2023-2032) te implementeren.

Lees het artikel “Cocoa management committee seeks govt support” (Tribune Online, 16-05-2024, Engels).

De video “Navigating the EUDR: Monitoring deforestation in the cocoa supply chain” bespreekt de uitdagingen en oplossingen voor bedrijven die moeten voldoen aan de nieuwe EU-ontbossingsverordening (EUDR). Caroline Busse, CEO van Nadar, legt uit hoe satelliettechnologie kan helpen bij het monitoren van ontbossing en het naleven van de regelgeving. Ze benadrukt dat hoewel cacao niet de grootste oorzaak van ontbossing is, het in West-Afrika wel de grootste boosdoener is, waar 70% van de wereldwijde cacaoproductie plaatsvindt. De EUDR vereist dat bedrijven bewijzen dat hun producten geen ontbossing hebben veroorzaakt na 31 december 2020. Bedrijven moeten nauwkeurige geografische gegevens verzamelen en kunnen aanzienlijke boetes krijgen als ze niet voldoen. De video biedt inzicht in hoe technologie, zoals radar- en optische satellietbeelden, kan helpen bij het waarborgen van naleving en het verminderen van ontbossing.


Bekijk de video “Navigating the EUDR: Monitoring deforestation in the cocoa supply chain” (YouTube, 16-05-2023, Engels).

Hoe de EUDR-regelgeving de cacaosector verandert

In de video “Panel discussion: EUDR regulation” wordt besproken hoe de nieuwe EU-ontbossingsverordening (EUDR) de cacaoketen beïnvloedt. De panelleden, Sander Reuderink, (CEO van Carble) en Thea Parson (Forest and Climate Associate bij Mighty Earth), leggen uit dat deze regelgeving bedrijven verplicht om te bewijzen dat hun producten geen ontbossing veroorzaken. Dit geldt voor sectoren zoals cacao, koffie, palmolie en meer. Bedrijven moeten gedetailleerde GPS-gegevens van hun boerderijen verstrekken en naleving van nationale wetten aantonen. Ze benadrukken dat, hoewel cacao niet de grootste ontbossingsfactor is, het in West-Afrika een aanzienlijk probleem vormt. De discussie benadrukt de noodzaak van satelliettechnologie en transparante gegevensuitwisseling om ontbossing effectief te monitoren en tegen te gaan. Deze maatregelen moeten boeren ondersteunen en zorgen voor een eerlijke en duurzame cacaoproductie.


Bekijk de video “Panel discussion: EUDR regulation” (YouTube, 17-05-2023, Engels).

Nationale commissie cacao vraagt om noodmaatregelen vanwege EUDR

De Nationale Cacaocommissie (NCMC) van Nigeria heeft om dringende maatregelen gevraagd in reactie op de Europese ontbossingsverordening (EUDR). De commissie benadrukt de noodzaak om aan de milieunormen van de EUDR te voldoen om toegang te behouden tot de EU-markt en om in aanmerking te komen voor koolstofkredieten. De EUDR vereist dat grote bedrijven kunnen bewijzen dat hun producten niet bijdragen aan ontbossing. Nigeria’s cacaosector staat voor aanzienlijke uitdagingen bij het implementeren van deze vereisten.

Lees het artikel “EUDR: National Committee Seeks Emergency In Cocoa Sector” (Leadership News, 17-05-2024, Engels).

Koffie


De impact van EUDR op de koffie-industrie: wat te verwachten?

De European Union Deforestation Regulation (EUDR) wordt vanaf 2024 van kracht en verplicht koffieproducenten te bewijzen dat hun producten niet bijdragen aan ontbossing. Dit betekent dat bedrijven gedetailleerde gegevens moeten verstrekken over hun toeleveringsketens en mogelijk nieuwe technologieën moeten inzetten voor tracking en monitoring. De regelgeving zal naar verwachting de productie- en exportkosten voor koffie verhogen, maar biedt ook kansen voor duurzame merken om zich te onderscheiden. Lees meer over hoe de koffieindustrie zich voorbereidt op deze verandering en welke uitdagingen en voordelen verwacht worden.

Lees het artikel “EUDR & Deforestation: Coffee – What to Expect” (Perfect Daily Grind, 21-03-2024, Engels).

Duurzame Koffieproductie in Honduras: Een Reis naar EU-Compliantie

De video “Complying with EUDR: A Coffee Journey in Honduras” volgt Bran Maldonado en Elvin Alex tijdens hun missie om te voldoen aan de nieuwe Europese Unie Deforestation Regulation (EUDR). Bran, een commerciële partner van Dimitra, helpt koffieboeren zoals Elvin met het documenteren en certificeren van hun boerderijen om te voldoen aan de strenge EU-eisen. Elvin vertelt trots over de duurzame praktijken op zijn vier hectare grote koffieboerderij, waar herbebossing centraal staat. De technologie van Dimitra speelt een cruciale rol bij het geo-refereren van boerderijen en het beoordelen van ontbossingsniveaus. Het uiteindelijke doel is om de eerste gecertificeerde container koffie volgens de EUDR te exporteren. Deze video biedt een inspirerende kijk op hoe technologie en samenwerking bijdragen aan duurzame koffieproductie en milieubescherming.


Bekijk de video “Complying with EUDR: A Coffee Journey in Honduras” (YouTube, 16-05-2023, Engels).

Ontbossingsvrije koffieproductie: een duurzame toekomst

De koffie-industrie maakt grote stappen richting duurzaamheid met de introductie van ontbossingsvrije koffieproductie. Dit innovatieve proces minimaliseert de impact op bossen, bevordert biodiversiteit en ondersteunt boeren. Ontbossingsvrije koffie zorgt ervoor dat koffiebonen worden geteeld zonder schade aan bossen, wat helpt bij het behoud van cruciale ecosystemen en het tegengaan van klimaatverandering.

Koltiva, een toonaangevend bedrijf in duurzame landbouwoplossingen, speelt een sleutelrol in deze transformatie. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën en het bieden van ondersteuning aan lokale boeren, helpt Koltiva bij het implementeren van duurzame praktijken. Dit niet alleen verbetert de levensomstandigheden van boeren, maar garandeert ook hoogwaardige koffie voor consumenten.

Lees hoe deze initiatieven bijdragen aan een duurzamere koffieproductie en ontdek de voordelen van ontbossingsvrije koffie in het artikel “Deforestation-Free Coffee Production” (Koltiva 13-05-2024, Engels).

Hoe koffiebranderijen kunnen voldoen aan EU-ontbossingsregels

In juni 2023 introduceerde de EU de Deforestation-Free Products Regulation (EUDR), die bedrijven verplicht te bewijzen dat hun toeleveringsketens vrij zijn van ontbossing. Vanaf december 2024 moeten middelgrote en grote bedrijven aan deze eisen voldoen, anders riskeren ze boetes tot 4% van hun jaarlijkse omzet. Hoewel deze regels uitdagingen bieden, zoals geolocatie van plantages en het opstellen van due diligence-verklaringen, bieden ze ook kansen voor nauwere samenwerking en toegang tot premium markten. Technologie speelt een cruciale rol in het vereenvoudigen van dit proces.

Lees het artikel “How coffee roasters can successfully meet European Union deforestation rules” (St John Shopon, 13-05-2024, Engels).

Palmolie


Mogelijke uitstel van EU’s ontbossingsvrije regelgeving

De Indonesische Palmolie Associatie (GAPKI) heeft aangegeven dat de invoering van de Europese Ontbossingsvrije Verordening (EUDR) waarschijnlijk verder wordt uitgesteld. Deze vertraging is te wijten aan de toenemende afwijzing van de regelgeving door niet alleen Indonesië en Maleisië, maar ook door landen als de VS, Brazilië en Argentinië. Tijdens een bijeenkomst in Jakarta benadrukte Eddy Martono, voorzitter van GAPKI, dat er in september een derde vergadering tussen Indonesië, Maleisië en de EU zal plaatsvinden om de EUDR te bespreken. De EU overweegt het uitstel vanwege de bezwaren van verschillende landen en interne kritiek van landbouworganisaties binnen de EU.

Lees het artikel “GAPKI: EU May Delay EUDR Implementation” (GAPKI, 06-05-2024, Engels).

Kritiek op EU-gefinancierde analyse van Maleisische palmoliecertificering

Experts hebben kritiek geuit op een nieuwe door de EU gefinancierde analyse die tekortkomingen identificeert in het Maleisische nationale duurzaamheidscertificeringssysteem voor palmolie. De analyse, uitgevoerd door het European Forest Institute (EFI), onthulde vier grote informatiehiaten in de Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) certificering, waaronder geolocatie, ontbossingsvrij, juridische en traceerbaarheidskwesties. MSPO werkt aan oplossingen, maar de vraag blijft of de EU de certificering zal accepteren als ‘duurzaam’ volgens hun normen onder de EUDR.

Lees het artikel “Experts blast new EU-funded gap analysis touting ‘shortcomings’ in Malaysian palm oil certification scheme” (FoodNavigator-Asia, 08-05-2024, Engels).

Inheemse palmolieboeren Maleisië strijden tegen EU-ontbossingsregels

Inheemse palmolieboeren in Maleisië vechten voor gerechtigheid onder de Europese ontbossingsregels. Ze beweren dat de regelgeving hun bestaansmiddelen bedreigt en hun traditionele landbouwmethoden niet erkent. De EU-richtlijnen vereisen gedetailleerde documentatie en certificering, wat kleine boeren disproportioneel raakt. Vertegenwoordigers van de boeren roepen op tot herziening van de regels en benadrukken het belang van inclusieve en eerlijke handelspraktijken die rekening houden met de unieke omstandigheden van inheemse gemeenschappen.

Lees het artikel “Malaysia’s Indigenous Palm Oil Farmers Continue to Fight For Justice in European Union’s Deforestation Regulations” (EIN Presswire, 09-05-2024, Engels).

Soja


EU-voederindustrie bezorgd over verstoring van handelsketen

De EU-voederindustrie maakt zich zorgen over de groeiende kans op verstoring van de aanvoerketen van soja- en palmproducten naar de EU-veehouderij, vanwege onduidelijkheden in de implementatie van de EUDR-regelgeving. FEFAC, de vertegenwoordiger van de Europese mengvoederindustrie, wijst op het ontbreken van een robuust IT-systeem en sectorale richtlijnen als grote obstakels. Deze onzekerheden leiden tot het uitblijven van leveringsaanbiedingen van belangrijke exportlanden, wat mogelijk de concurrentiepositie van Europese veehouders kan schaden door stijgende voerkosten.

Lees het artikel “EU feed industry concerns about growing risk of feed supply chain disruption” (FEFAC, 8 mei 2024, Engels).

Rubber


Thailand implementeert traceerbaar rubberhandelssysteem om te voldoen aan EUDR

Thailand heeft een geïntegreerd traceerbaar rubberhandelssysteem geïntroduceerd als reactie op de Europese anti-ontbossingsverordening (EUDR). Dit systeem, dat in samenwerking met de Thaise Rubberautoriteit is ontwikkeld, zorgt ervoor dat verpakte rubberplaten gestandaardiseerd worden voordat ze naar fabrieken worden verzonden voor verdere verwerking. Deze maatregel, die vanaf januari 2025 volledig wordt geïmplementeerd, moet de herkomst van rubber producten transparanter maken en de export naar de EU veiligstellen.

In 2022 bedroeg de totale waarde van de Thaise niet-olie-export naar de EU 22,63 miljard dollar, waarvan 1,73 miljard dollar aan rubber en afgeleide producten. Dit vertegenwoordigde 7,65% van de totale niet-olie-export naar de EU. Het nieuwe traceersysteem verhoogde ook de rubberprijzen aanzienlijk, waarbij de veilingprijs steeg tot 94,01 baht per kilogram, goed voor een totale transactie van 41,2 miljoen baht.

Ondertussen is Indonesië bezig met de ontwikkeling van een Nationaal Commodities Dashboard om te voldoen aan de EUDR, gericht op exportproducten zoals: rubber, palmolie, cacao, koffie en hout.

Lees het artikel “Thailand Implements Traceable Rubber Trading System to Meet EUDR Requirements” (Headtopics, 12-05-2024, Indonesisch).

Impact van de anti-ontbossingsverordening op de rubberindustrie

De Europese anti-ontbossingsverordening (EUDR) stelt strenge eisen aan de import van rubber, die aantoonbaar ontbossingsvrij moet zijn. De Nederlandse rubberindustrie moet zorgen voor volledige traceerbaarheid van rubber door de keten heen. Dit heeft grote gevolgen voor bedrijven, die nauw samenwerken met overheidsinstanties om te voldoen aan de regelgeving. Ondanks informatiebijeenkomsten blijven er nog veel vragen over de praktische toepassing van de EUDR.

Lees het artikel “Anti-Ontbossingsverordening: Impact op de Rubberindustrie” (NVR-TRA, 12-05-2023, Nederlands).

Thaise en Indonesische rubberindustrie onder druk van EUDR

De EU-ontbossingsverordening (EUDR) stelt uitdagingen voor de rubberindustrie in Thailand en Indonesië. De nieuwe regelgeving vereist dat rubberproducten die naar de EU worden geëxporteerd ontbossingsvrij zijn. Dit dwingt producenten om hun productieketens grondig te controleren en aan te passen, wat zowel logistieke als financiële implicaties heeft. De regelgeving zet druk op de industrieën om snel te voldoen aan de strenge EU-normen om hun toegang tot de Europese markt te behouden.

Lees het artikel “Thailand and RI Rubber Roads Face EUDR”” (Head Topics, 12-05-2024, Indonesisch).

Vietnamese rubbersector klaar voor EUDR-implementatie

Vietnamese rubberproducenten bereiden zich voor om te voldoen aan de Europese ontbossingsverordening (EUDR). De sector heeft stappen ondernomen om de duurzaamheid en traceerbaarheid van hun producten te waarborgen. Met verbeterde landbouwpraktijken en strikte nalevingsmaatregelen willen de producenten ervoor zorgen dat hun export naar de EU voldoet aan de nieuwe regelgeving, die vanaf 31-12-2024 van kracht wordt. Dit maakt deel uit van een bredere inspanning om de milieu-impact van de rubberproductie te verminderen.

Lees het artikel “Vietnam’s rubber sector is ready to implement EUDR regulations” (Vietnam Agriculture, 15-05-2024, Engels).

Sri Trang Agro-Industry toont EUDR-gereedheid

Sri Trang Agro-Industry, een van de grootste rubberproducenten in Thailand, heeft een evenement georganiseerd om hun gereedheid voor de Europese ontbossingsverordening (EUDR) te tonen. Het bedrijf benadrukte hun inzet voor duurzaamheid en traceerbaarheid in de toeleveringsketen, waarmee ze voldoen aan de strenge EU-normen. Het evenement benadrukte ook de voordelen van de naleving van de EUDR voor de toekomst van de rubberindustrie in Thailand.

Lees het artikel “Sri Trang Agro-Industry Hosts Thank You Party and Shows EUDR Readiness” (Khaosod English, 15-05-2024, Engels).

Rund


EUDR: volg de partij, niet de individuele huid

De EU ontbossingsverordening (EUDR) stelt nieuwe eisen aan de traceerbaarheid van leer. Volgens LaConceria moeten bedrijven de herkomst van hele partijen leer volgen in plaats van individuele huiden. Dit vereenvoudigt de naleving van de EUDR, die volledige traceerbaarheid vereist om te garanderen dat leer niet bijdraagt aan ontbossing. De focus ligt op het verbeteren van transparantie en verantwoordingsplicht binnen de leerindustrie.

Lees het artikel “EU Deforestation Regulation: track the batch, not the individual hide” (LaConceria, 16-05-2024, Engels).

Italiaans leer mogelijk ontbossingsleer uit Brazilië

Een nieuw rapport van de Rainforest Foundation Norway onthult dat bijna de helft van het leer dat naar de EU wordt geïmporteerd, niet traceerbaar is en mogelijk verband houdt met ontbossing en landroof in Brazilië. De Braziliaanse veehouderij, die 80% van de ontbossing in de Amazone veroorzaakt, vormt een grote bedreiging. Het rapport roept bedrijven op om de grootste vleesverwerker ter wereld, JBS, te weren uit hun toeleveringsketens totdat deze voldoet aan de EUDR.

Lees het artikel “Your ‘Italian’ leather could be deforestation leather from Brazil” (The Rainforest Foundation, 21-05-2023, Engels).

Gerelateerde artikelen:

Wilt u informatie over de EUDR?

Neem dan hieronder contact op.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant

^