EUDR vertraagd / uitgesteld?

 
EUDR vertraagd / uitgesteld?

De Europese Unie heeft in 2023 de baanbrekende EU-ontbossingsverordening (EUDR) aangenomen, een maatregel die tot doel heeft de wereldwijde ontbossing te bestrijden door de invoer en uitvoer van producten die bijdragen aan ontbossing te verbieden. Deze verordening vereist dat bedrijven die bepaalde grondstoffen importeren, zoals soja, hout, palmolie, koffie, cacao en rubber, strenge due diligence-maatregelen nemen om te garanderen dat hun producten niet afkomstig zijn van recent ontbost land.

Hoewel de intentie van de EUDR wordt geprezen als essentieel voor de bescherming van bossen en de strijd tegen klimaatverandering, heeft de implementatie ervan geleid tot aanzienlijke weerstand en verzoeken om uitstel vanuit verschillende sectoren en landen.

Een van de eerste verzoeken om uitstel kwam van de European Coffee Federation (ECF) in februari 2024. De ECF waarschuwde dat de huidige tijdlijn van de EUDR, met volledige implementatie gepland voor 30 december 2024, desastreuze gevolgen kan hebben voor miljoenen kleine koffieboeren die mogelijk niet in staat zijn om op tijd aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Dit zou de koffiemarkt aanzienlijk kunnen verstoren en negatieve economische gevolgen kunnen hebben voor kleinschalige producenten.

Kort daarna, in maart 2024, volgden oproepen vanuit de houtindustrie. Verschillende Europese houtindustrie federaties, waaronder de Franse houtindustrie, benadrukten de praktische moeilijkheden van de naleving van de EUDR. Ze wezen erop dat de vereiste traceerbaarheid en due diligence uitdagend zijn zonder extra tijd en middelen. Er werd opgeroepen om de implementatie van de EUDR uit te stellen totdat de wetgeving praktisch uitvoerbaar is.

In dezelfde periode kwam ook kritiek vanuit de palmolieproducerende landen, met name Maleisië. De Maleisische regering benadrukte dat de EUDR in zijn huidige vorm discriminerend is en kleine boeren benadeelt. Maleisië heeft herhaaldelijk opgeroepen tot een herziening van de wetgeving om de negatieve impact op hun landbouwsector te minimaliseren.

Ondertussen hebben NGO’s zoals ClientEarth de Europese Commissie opgeroepen om vast te houden aan de oorspronkelijke tijdlijn van de EUDR en niet toe te geven aan druk voor uitstel. Ze benadrukken dat de naleving van de EUDR cruciaal is voor het effectief aanpakken van ontbossing en om bedrijven die al investeren in duurzame praktijken niet te benadelen.

Deze verzoeken en ontwikkelingen tonen de complexiteit en de uitdagingen aan die gepaard gaan met de implementatie van de EUDR. Ze onderstrepen de noodzaak van een evenwichtige aanpak die zowel de bescherming van bossen als de economische realiteiten van betrokken sectoren en landen in acht neemt.

Methodologie

Voor deze analyse is gebruikgemaakt van secundaire data die verzameld is uit verschillende online artikelen en rapporten gepubliceerd tussen februari en mei 2024. De verzamelde data omvatten verzoeken om uitstel van de EUDR, ingediend door diverse sectoren en landen. De belangrijkste bronnen omvatten:

 • Artikelen van de European Coffee Federation (ECF) die de zorgen van kleine koffieboeren belichten en pleiten voor uitstel van de implementatie van de EUDR.
 • Rapporten van de Rainforest Alliance over de eerste EUDR-conforme koffie-export en de ondersteuning voor bedrijven om aan de regelgeving te voldoen.
 • Publicaties van verschillende Europese houtindustrie federaties en de International Tropical Timber Organization (ITTO), die de praktische uitdagingen en economische impact van de EUDR benadrukken.
 • Verzoeken en verklaringen van de Maleisische en Indonesische regeringen, die kritiek uiten op de negatieve impact van de EUDR op kleine boeren en pleiten voor uitstel en herziening.

De data zijn geanalyseerd om trends en patronen te identificeren in de verzoeken om uitstel, met speciale aandacht voor sectorale en geografische verschillen. Door de chronologische volgorde van de publicaties te volgen, hebben we de ontwikkeling en intensivering van de verzoeken om uitstel in kaart gebracht. Deze benadering biedt een gestructureerd inzicht in de diverse perspectieven en uitdagingen die samenhangen met de implementatie van de EUDR.

Sectorale en geografische analyse van verzoeken om uitstel

De invoering van de Europese ontbossingsverordening (EUDR) heeft geleid tot tal van verzoeken om uitstel vanuit verschillende sectoren en landen. Dit hoofdstuk analyseert de specifieke sectoren die hebben verzocht om uitstel, evenals de geografische verdeling van deze verzoeken. Door deze analyse kunnen we inzicht krijgen in de gemeenschappelijke zorgen en uitdagingen die door de betrokken partijen worden ervaren.

Sectorale analyse

Koffie-industrie

Een van de eerste en meest vocale sectoren die om uitstel van de EUDR vroeg, was de koffie-industrie. De European Coffee Federation (ECF) heeft in februari 2024 een brief gestuurd aan de Europese Commissie waarin zij waarschuwt voor de desastreuze gevolgen van de huidige tijdlijn voor miljoenen kleine koffieboeren. De ECF benadrukt dat ongeveer 80% van de koffieboeren hun percelen nog niet in kaart hebben gebracht, wat hen belemmert om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. De organisatie pleit voor meer tijd en ondersteuning om te voldoen aan de due diligence-vereisten zonder de markt te verstoren.

In mei 2024 markeerde een belangrijke mijlpaal toen High Range Coffee Curing uit India de eerste EUDR-conforme koffiebonen naar Europa exporteerde. De Rainforest Alliance speelde een cruciale rol in het ondersteunen van de boerderij bij het voldoen aan de EUDR-vereisten, wat aangeeft dat samenwerking met certificeringsorganisaties een mogelijke oplossing biedt voor de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd.

Houtindustrie

De houtindustrie heeft ook aanzienlijke zorgen geuit over de praktische uitvoerbaarheid van de EUDR. In maart 2024 benadrukten verschillende Europese houtindustrie federaties, waaronder de Franse houtindustrie, dat de vereiste traceerbaarheid en due diligence moeilijk te implementeren zijn zonder extra tijd en middelen. De federaties pleiten voor een uitstel van de implementatie totdat de wetgeving praktisch uitvoerbaar is en roepen op tot een snelle classificatie van laagrisicolanden om de administratieve lasten te verlichten.

Daarnaast heeft de International Tropical Timber Organization (ITTO) een samenvatting gepubliceerd van de reacties uit de sector op de oproepen om de EUDR uit te stellen. Verschillende belanghebbenden uit de houtindustrie en exporterende landen hebben zorgen geuit over de haalbaarheid en de gevolgen van de strikte tijdlijn van de EUDR. De ITTO benadrukt de noodzaak van een evenwichtige benadering die zowel de bescherming van bossen als de economische realiteiten van de betrokken landen in acht neemt.

Palmolie-industrie

De palmolie-industrie, met name in Maleisië en Indonesië, heeft ook kritiek geuit op de EUDR. Maleisië heeft benadrukt dat de huidige regels discriminerend zijn en kleine boeren benadelen. De Maleisische regering heeft herhaaldelijk opgeroepen tot een herziening van de EUDR om de negatieve impact op hun landbouwsector te minimaliseren. De bezwaren richten zich vooral op de complexiteit en de kosten van naleving voor kleine boeren, die moeite hebben om aan de strenge traceerbaarheidseisen te voldoen.

In een gezamenlijke taskforce tussen de EU, Maleisië en Indonesië zijn deze zorgen besproken. De taskforce richt zich op het aanpakken van de uitdagingen waarmee producenten worden geconfronteerd bij de naleving van de regelgeving. Maleisië en Indonesië hebben verzocht om meer tijd en ondersteuning om de noodzakelijke aanpassingen door te voeren zonder de economische stabiliteit van kleine boeren in gevaar te brengen.

Geografische analyse

Europa

Binnen Europa hebben verschillende landen, met name Oostenrijk, opgeroepen tot uitstel van de EUDR. De Oostenrijkse landbouw- en economie-ministers hebben de Europese Commissie verzocht om de implementatie van de EUDR uit te stellen, met het argument dat de huidige tijdlijn te kort is om de nodige aanpassingen in de toeleveringsketen door te voeren zonder economische schade. Daarnaast hebben verschillende Europese industrieorganisaties, zoals de Federatie van Europese Houtindustrieën, hun zorgen geuit over de praktische uitvoering van de wetgeving en hebben zij opgeroepen tot verduidelijking en werkbare oplossingen.

Zuidoost-Azië

In Zuidoost-Azië hebben Maleisië en Indonesië de meeste kritiek geuit op de EUDR. Beide landen hebben benadrukt dat de regelgeving in zijn huidige vorm kleine boeren benadeelt en hebben opgeroepen tot herziening en uitstel van de implementatie. De Maleisische regering heeft aangegeven dat de huidige regels discriminerend zijn en heeft herhaaldelijk verzocht om meer tijd en ondersteuning om de nodige aanpassingen door te voeren. Indonesië heeft soortgelijke zorgen geuit en heeft gepleit voor eerlijke behandeling van hun landbouwsectoren binnen de context van de EUDR.

Discussie

De invoering van de EU-ontbossingsverordening (EUDR) heeft geleid tot aanzienlijke discussie en weerstand vanuit verschillende sectoren en landen. Deze discussie analyseert de belangrijkste zorgen en uitdagingen die naar voren zijn gebracht in de verzoeken om uitstel, met speciale aandacht voor de economische impact op kleine producenten, de complexiteit van naleving, en de noodzaak van voldoende voorbereiding en ondersteuning.

Economische impact op kleine producenten

Een belangrijke reden voor de verzoeken om uitstel is de negatieve economische impact op kleine boeren en producenten. De European Coffee Federation (ECF) benadrukte in februari 2024 dat de huidige tijdlijn van de EUDR desastreuze gevolgen kan hebben voor miljoenen kleine koffieboeren. Ongeveer 80% van deze boeren heeft hun percelen nog niet in kaart gebracht, wat hen belemmert om aan de nieuwe regelgeving te voldoen. Dit kan leiden tot aanzienlijke verstoringen in de koffiemarkt en negatieve economische gevolgen voor kleinschalige producenten.

Deze zorgen worden ook gedeeld door de palmolie-industrie, met name in Maleisië en Indonesië. De Maleisische regering heeft herhaaldelijk benadrukt dat de EUDR in zijn huidige vorm discriminerend is en kleine boeren benadeelt. De kosten en administratieve lasten van naleving kunnen kleine boeren uitsluiten van de Europese markt, wat hun economische stabiliteit bedreigt.

Complexiteit van naleving

De vereisten voor geolocatiegegevens en strikte traceerbaarheid worden als bijzonder uitdagend ervaren door sectoren die werken met samengestelde of sterk bewerkte producten, zoals de houtindustrie. In maart 2024 hebben verschillende Europese houtindustrie federaties, waaronder de Franse houtindustrie, benadrukt dat de huidige tijdlijn niet haalbaar is zonder aanzienlijke verstoringen in de toeleveringsketens en extra kosten voor naleving.

De houtindustrie heeft erop gewezen dat de vereisten voor traceerbaarheid en due diligence bijzonder moeilijk te implementeren zijn voor samengestelde producten zoals multiplex, panelen en meubels. Dit vereist een strikte traceerbaarheid van de producten, wat ingewikkeld kan zijn en soms zelfs onmogelijk voor sterk bewerkte producten. De federaties pleiten daarom voor een uitstel van de implementatie totdat de wetgeving praktisch uitvoerbaar is en roepen op tot een snelle classificatie van laagrisicolanden om de administratieve lasten te verlichten.

Onvoldoende voorbereiding en ondersteuning

Een andere veelvoorkomende zorg is het gevoel van onvoldoende voorbereiding en ondersteuning om de EUDR effectief te implementeren. De Rainforest Alliance heeft benadrukt dat hoewel de EUDR een belangrijke stap vooruit is naar duurzame praktijken, veel kleine boeren extra ondersteuning nodig hebben om aan de vereisten te voldoen. De organisatie roept bedrijven op om kleine koffieboeren te ondersteunen in plaats van hun aankopen te verminderen, om ervoor te zorgen dat ze de EUDR-deadlines kunnen halen.

De Maleisische en Indonesische regeringen hebben vergelijkbare zorgen geuit. Tijdens een gezamenlijke taskforce tussen de EU, Maleisië en Indonesië werd besproken hoe de uitdagingen waarmee producenten worden geconfronteerd, kunnen worden aangepakt. Beide landen benadrukten de noodzaak van eerlijke behandeling en verzochten om meer tijd en ondersteuning om de noodzakelijke aanpassingen door te voeren zonder de economische stabiliteit van kleine boeren in gevaar te brengen.

Balanceren van milieu- en economische doelstellingen

De implementatie van de EUDR stelt beleidsmakers voor de uitdaging om een balans te vinden tussen milieu- en economische doelstellingen. Terwijl de intentie van de EUDR om ontbossing te bestrijden breed wordt ondersteund, zijn de praktische uitvoerbaarheid en de economische impact op kleine producenten belangrijke punten van zorg. ClientEarth en andere NGO’s hebben benadrukt dat de naleving van de EUDR cruciaal is voor het effectief aanpakken van ontbossing en om bedrijven die al investeren in duurzame praktijken niet te benadelen.

Daarnaast is er de noodzaak om de administratieve en financiële lasten voor kleine boeren te minimaliseren, zodat zij toegang kunnen behouden tot de Europese markt. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door extra tijd te geven voor de implementatie en door gerichte ondersteuning te bieden aan kleine producenten.

Conclusie

De implementatie van de EU-ontbossingsverordening (EUDR) is een belangrijke stap in de wereldwijde strijd tegen ontbossing. Hoewel de intentie en doelstellingen van de wetgeving breed worden ondersteund, heeft de invoering ervan geleid tot aanzienlijke bezorgdheid en verzoeken om uitstel vanuit verschillende sectoren en landen. Deze verzoeken benadrukken de complexiteit en uitdagingen die gepaard gaan met het naleven van de nieuwe regelgeving.

Op basis van de geanalyseerde verzoeken en de onderliggende redenen, kunnen verschillende aanbevelingen worden gedaan om de implementatie van de EUDR te vergemakkelijken en de zorgen van de betrokken sectoren en landen aan te pakken:

 1. Uitstel van implementatie: Overweeg een gefaseerde implementatie van de EUDR om bedrijven en landen meer tijd te geven om zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving. Dit kan helpen om de economische impact op kleine boeren te minimaliseren en verstoringen in de toeleveringsketen te voorkomen.
 2. Ondersteuning voor kleine producenten: Verhoog de financiële en technische ondersteuning voor kleine producenten om hen te helpen voldoen aan de due diligence-vereisten. Dit kan inhouden dat certificeringsorganisaties, zoals de Rainforest Alliance, worden ingeschakeld om technische ondersteuning en training te bieden.
 3. Versimpeling van traceerbaarheidsvereisten: Overweeg om de traceerbaarheidsvereisten aan te passen of te versoepelen voor samengestelde en sterk bewerkte producten om de administratieve lasten te verminderen. Dit kan helpen om de praktische uitvoerbaarheid van de EUDR te verbeteren en bedrijven in staat te stellen om aan de regelgeving te voldoen zonder onredelijke kosten.
 4. Snelle classificatie van laagrisicolanden: Voer snel de classificatie van laagrisicolanden uit om de administratieve lasten voor bedrijven te verminderen en hen in staat te stellen om prioriteit te geven aan producten uit deze landen.

Bronvermeldingen

Onderstaande bronnen zijn gebruikt bij het onderzoek.

 1. Daily Coffee News. Report: European Trade Group Urges Delay in Deforestation-Free Law. 22-Feb-2024 [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://dailycoffeenews.com/2024/02/22/report-european-trade-group-urges-delay-in-deforestation-free-law/
 2. Bloomberg. Europe’s Coffee Traders Urge EU to Delay Deforestation Rules. 22-Feb-2024 [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-22/europe-s-coffee-traders-urge-eu-to-delay-deforestation-rules
 3. Wetlands International. Open Letter to European Ministers on EU Deforestation Law. 29-Mrt-2024 [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://europe.wetlands.org/news/open-letter-to-european-ministers-on-eu-deforestation-law/
 4. Confectionery News. European Union to Delay High-Risk Element of Deforestation Bill. 18-Mrt-2024 [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.confectionerynews.com/Article/2024/03/18/European-Union-to-delay-high-risk-element-of-deforestation-bill
 5. Euronews Green. Governments Urged to Reconsider Bid to Delay Deforestation Law. 28-Mrt-2024 [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.euronews.com/green/2024/03/28/governments-urged-to-reconsider-bid-to-delay-deforestation-law
 6. Eye on ESG. Deforestation Regulation: Impacts of a Possible Delay in Risk Classification of Countries and Other Recent Developments. 2024 Mrt [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.eyeonesg.com/2024/03/deforestation-regulation-impacts-of-a-possible-delay-in-risk-classification-of-countries-and-other-recent-developments/
 7. EIA International. European Commission President Urged to Hold the Line Against Efforts to Undermine EU Deforestation Law. 11-Apr-2024 [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://eia-international.org/news/european-commission-president-urged-to-hold-the-line-against-efforts-to-undermine-eu-deforestation-law/
 8. Mongabay News. EU Law to Reduce Deforestation Is on a Knife’s Edge: Will Leaders Act? Commentary. 2024 Apr [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://news.mongabay.com/2024/04/eu-law-to-reduce-deforestation-is-on-a-knifes-edge-will-leaders-act-commentary/
 9. Perfect Daily Grind. EUDR Deforestation & Coffee: What to Expect. 2024 Mrt [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://perfectdailygrind.com/2024/03/eudr-deforestation-coffee-what-to-expect/
 10. Feed Navigator. FEDIOL, FEFAC on What Is Needed for EUDR Implementation. 2-Apr-2024 [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.feednavigator.com/Article/2024/04/02/FEDIOL-FEFAC-on-what-is-needed-for-EUDR-implementation
 11. Reuters. EU Will Not Delay Deforestation Law, Environment Chief Says. 8-Apr-2024 [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.reuters.com/sustainability/land-use-biodiversity/eu-will-not-delay-deforestation-law-environment-chief-says-ivory-coast-visit-2024-04-08/
 12. Food Navigator. EU Deforestation Policy Implementation Hangs in the Balance After Industry Pushback. 10-Apr-2024 [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.foodnavigator.com/Article/2024/04/10/eu-deforestation-policy-implementation-hangs-in-the-balance-after-industry-pushback
 13. ATIBT. Mounting Calls for Delay to EUDR: ITTO Publishes Summary of the Sector’s Reactions. [datum onbekend] [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.atibt.org/en/news/13475/mounting-calls-for-delay-to-eudr-itto-publishes-summary-of-the-sector-s-reactions
 14. Both ENDS. The Year of Truth: EU Member States Urged to Effectively Combat Deforestation. [datum onbekend] [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.bothends.org/en/Whats-new/Blogs/The-year-of-truth-EU-Member-States-urged-to-effectively-combat-deforestation/
 15. ClientEarth. Standing Firm on the EU’s New Deforestation Law: Only Way to Maintain Legal Certainty. [datum onbekend] [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.clientearth.org/latest/press-office/press/standing-firm-on-the-eu-s-new-deforestation-law-only-way-to-maintain-legal-certainty-clientearth/
 16. ClientEarth. The Game-Changing EU Deforestation Regulation Will Only Work if Member States Start Implementation Now. [datum onbekend] [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.clientearth.org/media/5tqprryd/the-game-changing-eu-deforestation-regulation-will-only-work-if-member-states-start-implementation-now.pdf
 17. Comunicaffe. The EU Mei Postpone the Full Implementation of the Anti-Deforestation Law. [datum onbekend] [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.comunicaffe.com/the-eu-Mei-postpone-the-full-implementation-of-the-anti-deforestation-law/
 18. Comunicaffe. The European Coffee Federation Asks the EU to Delay the EUDR Implementation. [datum onbekend] [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.comunicaffe.com/the-european-coffee-federation-asks-to-eu-to-delay-the-eudr-implementation/
 19. Confectionery Production. Malaysian Palm Oil Producers Welcome Expected Delay in EUDR Regulations. [datum onbekend] [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.confectioneryproduction.com/news/47526/malaysian-palm-oil-producers-welcome-expected-delay-in-eudr-regulations/
 20. EEAS. Joint Press Release: 2nd Meeting Ad-Hoc Joint Task Force EUDR. [datum onbekend] [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.eeas.europa.eu/delegations/indonesia/joint-press-release-2nd-meeting-ad-hoc-joint-task-force-eudr_en?s=168
 21. Euractiv. Austria’s Farming Economy Ministers Urge von der Leyen to Delay EU Anti-Deforestation Law. [datum onbekend] [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/austrias-farming-economy-ministers-urge-von-der-leyen-to-delay-eu-anti-deforestation-law/
 22. Food Navigator. Will EU Delay EUDR Deadline? [datum onbekend] [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.foodnavigator.com/Article/2024/03/19/Will-EU-delay-EUDR-deadline
 23. Global Wood Markets Info. Legal and Political Obstacles to EUDR Delay. [datum onbekend] [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.globalwoodmarketsinfo.com/legal-and-political-obstacles-to-eudr-delay/
 24. Mayer Brown. Deforestation Regulation: Impacts of a Possible Delay in Risk Classification of Countries and Other Recent Developments. [datum onbekend] [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.mayerbrown.com/en/insights/publications/2024/03/deforestation-regulation-impacts-of-a-possible-delay-in-risk-classification-of-countries-and-other-recent-developments
 25. My Palm Oil Policy. EU Agriculture Ministers Urge Delay of EUDR. [datum onbekend] [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.mypalmoilpolicy.com/eu-agriculture-ministers-urge-delay-of-eudr/
 26. OFI Magazine. EU Delays Classification of Countries Under Anti-Deforestation Regulation. [datum onbekend] [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.ofimagazine.com/news/eu-delays-classification-of-countries-under-anti-deforestation-regulation
 27. Organicseurope. Organics Europe’s Stance on Member States’ Efforts to Delay Anti-Deforestation Law EUDR. [datum onbekend] [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.organicseurope.bio/news/organics-europes-stance-on-member-states-efforts-to-delay-anti-deforestation-law-eudr/
 28. Rainforest Alliance. First EUDR-Ready Coffee Bound for Europe. [datum onbekend] [geraadpleegd 15-Mei-2024]. Beschikbaar via: https://www.rainforest-alliance.org/press-releases/first-eudr-ready-coffee-bound-for-europe/

Gerelateerde artikelen:

Wilt u informatie over de EUDR?

Neem dan hieronder contact op.

Wij reageren binnen 24 uur!

Of neem contact op met een consultant

^